لغت نامه فارکس بر اساس حرف S

0
لغت نامه فارکس بر اساس حرف S

کامل‌ترین اصطلاحات، مفاهیم و لغت نامه فارکس بر اساس حرف S

**

S&P – Standard and Poors
إس اند پي،استاندارد اند پورز-موسسه اي است امريکايي که کارش تعيين و ارزيابي سلامت مالي وام گيرندگان است.اين موسسه شاخص هاي خاصي مانند« إس اند پي پانصد» راتهيه کرده است

s.a
برازش شده فصلی

Same day transaction
معاملۀ همان روز،معامله روز جاری
معامله ای که تاريخ سر رسيد آن يعنی تاريخ پرداخت پول و تحويل جنس، همان روز انجام معامله است.معمولا در معاملات بين المللی ارز،تاريخ سررسيد خريدهای نقدی دو روز بعد از انجام معامله است

same store sales
ميزان فروش فروشگاه هايی که يک سال يا بيشتر از کارشان می گذرد

SDR
Special Drawing Rights
حق برداشت مخصوص-صندوق بين المللی پول در سال 1970 حق برداشت مخصوص رابرای نقل و انتقالات بين المللی به جای طلا معرفی کرد و به اين ترتيب حق برداشت مخصوص در واقع ذخيره دارايی اصلی در سيستم مالی بين المللی شد
در ابتدا، یک واحد حق برداشت مخصوص معادل یک دلار یا 35 واحد حق برداشت مخصوص معادل یک انس طلای خالص بود اما از 1974 تا 1980، هر واحد حق برداشت مخصوص میانگین وزنی پول 16 کشور مختلف در نظر گرفته می شد که حجم صادرات و وارداتشان در دورۀ 5 سالۀ منتهی به 1972 بیش از یک درصد کل تجارت بین المللی بود از 1981 به بعد برای محاسبۀ هر واحد حق برداشت مخصوص از میانگین وزنی پنج پول عمدۀ جهانی که بطور روزانه وتوسط صندوق بین المللی پول محاسبه می شود استفاده می گردد. همچنین صندوق بین المللی پول سبد حق برداشت مخصوص و ضریب اهمیت پولهای درون سبد را هر پنج سال یک بار مورد تجدید نظر قرار می دهد
مقدار حق برداشتی که به اعضاء تخصیص داده می شود متناسب با مبلغ سهمیه آنها در صندوق است.دارائی اعضا ازحق برداشت مخصوص بخشی ازذخائر بین المللی آنها به حساب می آید. حق برداشت مخصوص را می توان برای معاملات گوناگونی مصرف کرد و می توان آن را به ارزهای مهم بین المللی تبدیل نمود. در واقع هدف صندوق بین المللی پول ترويج حق برداشت مخصوص به عنوان یک پول ذخیره ای بین المللی است

SEC
Securities & Exchange Commission
کميسيون بورس و اوراق بهادار-از مؤسسات فدرال آمريکا که قوانين حاکم بر بازارهای مالی امريکا را وضع ميکند.اين مؤسسه مديريت صنعت اوراق بهادار را به عهده داردو به منظور حمايت ازسرمايه گذاری عمومی در مقابل تخلفات بازار اوراق بهادار شفاف عمل کردن و فاش سازی راترويج می کند

SECO
the State Secretariat for Economic Affairs
دبيرخانه امور اقتصادی دولت

Secured Loan
وام با وثيقه،وام وثيقه دار-وامی که در ازای اعطای آن،دارايی های معينی به وثيقه گرفته می شود و اگر وام گيرنده نتواند بدهی خود را بپردازد طبق قرارداد دارايی های مذکور به تملک وام دهنده درمی آيد

Securitization
فرآيند ايجاد يک ابزار مالی از طريق ترکيب ساير دارايی های مالی و عرضه آن به سرمايه گذاران

Sell Limit Order
دستور فروشي که بر طبق آن فروش فقط بايد در نرخ مشخص شده( ليميت) يا بالاتر از آن صورت گيرد

Sell Stop Order
دستور فروش جفت ارزی در قيمتی پايين تر از قيمت فعلی بازار بدان اميد که قيمت باز هم پايين تر رود.اگر قيمت بازار به حد تعيين شده برسد دستور فروش به طور اتوماتيک فعال می شود

Selling Rate
نرخ فروش-نرخ پيشنهادي بانک براي فروش ارز

Selling Short
پيش فروشي-فروش يک ارز با نيت خريد مجدد آن در قيمت پايين تر و تحصيل سود

Selloff
افت قيمت-کاهش شديد قيمت در نتيجه افزايش ميزان فروش

Series
به تمام اختيار معامله هايی گفته می شود که دارای قيمت توافق شده و تاريخ سررسيد يکسان هستند

Session
جلسه-از اصطلاحات بورس است و به مدت زمان کار بازار گفته می شود يعنی از زمانی که بازار باز می شود تا زمانی که تعطيل می گردد

Settlement
پروسه دریافت یک ارز و پرداخت ارزی دیگر در بازار بین بانکی- انتقال پول از بانک پرداخت کننده به بانک وصول کننده تا مشتري بتواند معامله خود را انجام دهد
تسويه،واريز-پرداخت نقدي پولي که در موعد سر رسيد اوراق قرضه بايد به خريدار اين اوراق داده شود

Settlement Date
تاريخ تسويه-روز ی که بر طبق قرارداد تبادل ارزی منعقد شده بايد ارزهای خريداری شده و فروخته شده تحويل داده شوند

Settlement Risk
ريسک تسويه- احتمال اين که يکی از طرفين قرارداد نتواند به تعهدات لازمه برای تسويه قرارداد عمل کند يعنی يک طرف قرارداد آماده تحويل آنچه مورد معامله قرار گرفته باشدولی طرف ديگرقادر به پرداخت قيمت نباشد يا برعکس طرفی که بايد کالا را تحويل دهد آمادگی لازم رانداشته باشد ولی طرف ديگر آماده پرداخت باشد

Share
سهم شرکت-سند رسمی نشان دهندۀ يک واحد مالکيت از سرمايه يک شرکت،حصۀ انفرادی از سرمايۀ يک شرکت که در تملک دارندۀ سهم است

Shop Price Index
شاخص بهای فروش-از شاخص های اقتصادی ماهانه درانگليس که نشان دهنده تغيير قيمت کالاها در فروشگاه های معروف و بزرگ اين کشور می باشد.اين شاخص پانصد قلم کالا را که بيش از ساير اجناس خريداری می شود مورد بررسی قرار می دهد

Short
معامله فروش جفت ارزی-اين عبارت به معنای فروش ارز پايه نيز هست زيرادر معامله فروش جفت ارزی، اين ارز پايه است که به فروش می رسد

Short position
پوزیشن فروش ارز مبنا

Short sale
فروش ارزي که در زمان انجام معامله،متعلق به فروشنده نيست و به اين اميد صورت مي گيرد که قيمت آن کاهش يابد و با خريد مجددآن به قيمت نازلتر، سود حاصل شود

Short Squeeze
فشار خريد-وضعيتی که در آن قيمت سهام/ارز فروخته شده افزايش يابد و فروشندگان برای پرهيز از ضرر بيشتر اقدام به خريد مجدد همان سهام/ارز نمايند

Short term interest rates
نرخ های بهره کوتاه مدت-معمولا به نرخ بهره 90 روزه اطلاق می شود

Sidelined
جفت ارزی فرعی-گاهی اوقات معامله بر روی يک جفت ارزی آنچنان سودآور می شود که معامله گران کمتر روی ساير جفت های ارزی معامله می کنند.در اين حالت اين جفت های ارزی را فرعی می نامند

Sideways
قيمتی که نه ترقی می کند نه تنزل

SITC
طبقه بندی استاندارد های خرید و فروش جهانی . سیستمی برای گزارش آمار تجارت در یک روش عمومی

SL
دستور توقف ضرر-دستوري براي خريد يا فروش يک ارز زماني که نرخ ارز مذکور به ميزان مشخصي برسد يا از آن بگذرد

Slippage
مابه التفاوت بين هزينه واقعی معامله و هزينه تخمينی آن

SNB
Swiss National Bank
بانک ملی سوئيس

SOFFEX
Swiss Options and Financial Futures Exchange
بازار بورس سهام های فيوچر و آپشن سوئيس

Soft Market
بازار ضعيف-بازاري که در آن شمار فروشندگان بيش از خريداران است واين امر ميتواند کاهش سريع قيمت ها را موجب گردد

speculation
گمانه زنی ، پيش بينی بازار، سوداگری ، بورس بازی
معامله گران بازار معمولآ بر اساس پيش بينی هايی که از وضعيت بازار دارند اقدام به انجام معامله می کنند. منشاءاين پيش بينی هامی توانداخباروشاخص های اقتصادی ،نظرات تحليل گران يا مسئولان اقتصادی و سياسی و غيره باشد

Spike
کاهش يا افزايش شديد و سريع قيمت به طور موقت

Spot
الف- تحويل فوری در قبال پرداخت نقدی که نقطه مقابل تحويل در آينده در قبال پرداخت نقدی يا اعتباری می باشد
ب-به نوعی خريد و فروش ارز اطلاق می شود که زمان تسويه حساب آن دو روز کاری بعد است

Spot Market
بازار نقد-بازار معاملات نقدی که در آن کالاهای اساسی مانند غلات،طلا،نفت،… به صورت نقد و برای تحويل فوری خريد و فروش می شوند

Spot Commodity
کالای معامله نقدی-کالاهايی که در بازار نقدی خريد و فروش می شوند و بايد به صورت فيزيکی در موعدتوافق شده تحويل داده شوند

Spot Price
قيمت نقدی،نرخ فروش نقدی-نرخ ارزی که می باید در مدت دو روز تسویه شود.درمورد دلار امریکا / دلار کانادا این مدت یک روز است

Spot Price / Rate
نرخ فروش نقدی-قيمت نقدی
قيمت خريد و فروش ارز در بازار معاملات نقدی

Spread
تفاوت بین نرخ خرید ونرخ فروش یک جفت ارزی. در واقع تفاوت بين قيمت های ” بيد و اسک” به عنوان مثال برای جفت ارزی يورو به يو إس دی دو قيمت مشاهده می شود که يکی 1.3601 و ديگری 1.3604 است. به تفاوت موجود بين اين دو قيمت اسپرد گفته می شود يعنی اين ارز دارای 3 پيپ اسپرد است

Square / Flat
پوزيشن خنثی- به حالتی اطلاق می شود که درآن مشتری اصلآ مبادرت به خريد يا فروش يک ارز نکند يا اينکه معامله ای در جهت عکس معامله قبلی انجام دهد ودر نتيجه يک پوزيشن خنثی تشکيل شود.برای مثال وقتی فردی 500.000 دلار بخردو بعدهمان500.000دلار را بفروشد، دارای پوزيشن خنثی خواهد شد

Squeeze
اقدام بانک مرکزی درجهت کاهش عرضه پول به منظور افزايش بهای يک ارز

Stable Market
بازار فعالی که در خرید های بسیار و دادو ستد ارزی انجام می شود بدون اینکه فشار زیادی بر روی نرخ مورد علاقه باشد

Stagflation
تورم رکودی-رکود يا کاهش رشد اقتصادی توام با تورم بالا

Stake
در اقتصاد:
الف- سهام يا منافعی در يک شرکت بزرگ، بخصوص سهام مالی
ب- منافع يا درگيری شخصی: سهم وی در آيندۀ فرزندانش

Standard
استاندارد – مقادير متعارف و تاريخ های سررسيد از پيش تعيين شده در معاملات

Standard and Poors – S&P
إس اند پي،استاندارد اند پورز-موسسه اي است امريکايي که کارش تعيين و ارزيابي سلامت مالي وام گيرندگان است.اين موسسه شاخص هاي خاصي مانند« إس اند پي پانصد» راتهيه کرده است

Sterilization
اقدامي که بانک مرکزي در بازار پولي داخلي انجام ميدهد تا تاثيري را که فعاليت هايش در بازار بازار ارز بر روي عرضه پول دارد،کاهش دهد

Sterling
استرلينگ-نام ديگر پوند، واحد پول انگليس

Stock Index
شاخص سهام-شاخصی آماری برای سنجش و بيان تغييرات قيمت مجموعه ای از سهام ها مانند شاخص سهام إستاندارد اند پورز پانصد

Stocky
اصطلاح بازار براي کرون سوئد

Stop loss Order
دستور توقف ضرر-دستوري براي خريد يا فروش يک ارز زماني که نرخ ارز مذکور به ميزان مشخصي برسد يا از آن بگذرد

Stop Loss Order
دستور توقف ضرر-نوعي دستور که توسط آن يک پوزيشن باز در نرخي تعيين شده بسته ميشود.غالبا زماني که حرکت بازار برخلاف پوزيشن سرمايه گذار است از اين دستوراستفاده ميگردد تا ميزان ضرر به حداقل برسد.مثلا اگر سر مايه گذاري دلار را به قيمت 156.27 بخرد،ودر 155.49از اين دستور استفاده کند،اگر بهاي دلار کاهش يابد وبه 155.49 يا کمتر برسد پوزيشن در 155.49 بسته شده وجلوي ضرر گرفته ميشود

Stop Order or Stop
دستور توقف ضرر-دستوري براي خريد يا فروش يک ارز زماني که نرخ ارز مذکور به ميزان مشخصي برسد يا از آن بگذرد

Stop Out Price
حداقل قيمتي است که در مزايده فروش اسناد خزانه در امريکاتعيين مي گردد

Stop – Loss order
یک سفارش است که دستور خرید یا فروش را هنگامی که بازار به یک اندازه مشخص جابجا شد می بندد

Straddle
إسترادل – از انواع اختيار معامله که در آن معامله گر دو قرارداد اختيار خريد و اختيار فروش را به طور همزمان يا می خرد يا می فروشد . مورد معامله،تاريخ سررسيد و قيمت توافق شده هر دو قرارداد بايد يکسان باشد

Strike Price
قيمت توافق شده در معامله اختيار خريد يا اختيار فروش-قيمتی که دارنده اختيار معامله می تواند به آن قيمت دارايی پايه را بخرد يا بفروشد

Strike Price Exercise Price
قيمتی که در آن خرید و فروش انجام مي شود

Strip
الف-از انواع اختيار معامله مرکب از دو قرارداد اختيار فروش و يک قرارداد اختيار خريد
ب-اوراق بهاداری که خزانه داری امريکا منتشر ميکندو بازپرداخت اصل و بهره آن به طور جدا گانه به صورت اوراق قرضه بدون بهره به فروش می رسد

Structural Unemployment
بيکاری ساختاری-بيکاری ناشی از تغيير ساختاری اقتصاد.اين نوع تغيير همزمان با حذف بعضی مشاغل فرصت های جديدی برای شغلهای تازه ايجاد می کند. يک نمونه از بيکاری ساختاری انقلاب تکنولوژيکی است.با ظهور عصر تکنولوژی ،کامپيوتر بسياری از شغل های سابق را از بين برد ولی در همان حال شغل های جديدی را برای کسانی بوجود آورد که مهارت کار کردن با کامپيوتر را دارا بودند

Support Levels
سطح حمايت-قیمتی که در آن یک ارز یا بازار ارز فشار خريد بسيار زيادی را متحمل می شود
سطح قیمتی که انتظار می رود در آن نقطه قیمت صعود کند و خرید شروع شود

SVME
Society for Veterinary Medical Ethics
انجمن اصول اخلاقی دامپزشکی

Swap
بهره شبانه-اين واژه در لغت به مفهوم انتقال است. در معاملات بازار ارز وقتی پوزيشنی در پايان روز تجاری بسته نشود و به روز کاری بعد انتقال يابد، مبلغی از سود معامله گر کم يا مقداری به آن اضافه می شود که به آن بهره شبانه گفته می شود و مقدار آن بستگی به نرخ بهره دو ارز موجوددر جفت ارزی انتخاب شده دارد

Swap price
بهره شبانه-اين واژه در لغت به مفهوم انتقال است. در معاملات بازار ارز وقتی پوزيشنی در پايان روز تجاری بسته نشود و به روز کاری بعد انتقال يابد، مبلغی از سود معامله گر کم يا مقداری به آن اضافه می شود که به آن بهره شبانه گفته می شود و مقدار آن بستگی به نرخ بهره دو ارز موجوددر جفت ارزی انتخاب شده دارد

Swissy
اصطلاح بازار براي فرانک سوئيس

این پست چقدر مفید بود؟

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
اصطلاحات فارکس, لغت نامه تخصصی فارکس, لغت نامه فارکس, مفاهیم پایه بازار فارکس, مفاهیم فارکس
لغت نامه فارکس بر اساس حرف R
لغت نامه فارکس بر اساس حرف T

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.