لغت نامه فارکس بر اساس حرف B

0
لغت نامه فارکس بر اساس حرف B

کامل‌ترین اصطلاحات، مفاهیم و لغت نامه فارکس بر اساس حرف B

**

Back
مابه التفاوت بين قيمت بازار و قيمت پيش فروش زمانی که قيمت بازار بالاتر از قيمت پيش فروش باشد

Back Office
بخش اداري يا دپارتماني که امور مربوط به معاملات مالي در آن انجام مي شود،اموري از قبيل ارائه تائيديه کتبي،اجراي معاملات ونگهداري صورتحساب

Back Testing
فرآيند طراحي يک استراتژي براي معاملات بر مبناي داده هاي گذشته،پس از طراحي آن را براي داده هاي جديدبه کار مي برند تا دريابند که کارآيي دارد يا خيرو ميزان کارآيي ان تا چه اندازه است.اکثر تحليل هاي تکنيکال با اين روش تست مي شوند

Back to Back
قراردادی که در آن دو شرکت در کشور های متفاوت ارز های همدیگر را برای مدت زمانی مشخص قرض می کنند به منظور کاهش میزان ریسک تبادلات ارز برای هر دوی آنها که به نام قرض همزمان نیز نامیده میشود

Back wardation
مابه التفاوت بين قيمت بازار و قيمت پيش فروش وقتی که قیمت بازار از قیمت پيش فروش بیشتر شده باشد

bail out
الف-فروش سهامی(معمولآ با ضرر) بنا بر اين پيش بينی که قيمت بيشتر افت خواهد کرد
ب-فروش بيش ازاندازه و مفرط سهام يک شرکت توسط سهامداران که نشانه عدم اطمينان سهام داران به سود دهی يا بقای شرکت است
ج- کمک مالی اضطراری و اورژانس به يک شرکت برای اينکه در برابر بحران دوام آورده و بتواند به فعاليت ادامه دهد

Balance
پول موجود در يک حساب بازار ارز

Balance of Trade
تراز تجاري -ارزش صادرات يک کشورمنهاي ارزش واردات آن

Balance – of – Payments
تراز پرداخت ها-ثبت منظم کليه پرداخت هاي يک کشور به ساير کشورهاشامل بهاي واردات و خروج سرمايه وطلا از کشور به همراه ثبت کليه پولهاي وارد شده به کشور شامل بهاي صادرات و ورود سرمايه و طلا به کشور

Band
باند ؛دامنه و حدودي که در آن يک ارز اجازهء نوسان دارد.باند سيستمي است که از آن در «اي. آر .إم-يا مکانيزم تعيين نرخ تبادلات ارزي»استفاده ميشود

Bank for International Settlements – BIS
بانک تسويه هاي بين المللي-سازماني جهاني که همکاري بين بانک هاي مرکزي سراسر دنيا وسياست گذاران پولي بين المللي را ممکن مي سازد.اين سازمان که در سال 1930 بنياد گرديد،قديمي ترين سازمان مالي بين المللي است که با هدف انجام معاملات پولي بر اساس معاهده ورساي تشکيل گرديد. از جمله اهداف عمده اين سازمان ترويج تبادل اطلاعات و تبديل شدن به يک مرکز اصلي جهت انجام تحقيقات اقتصادي است

Bank holiday
تعطيلي بانکي – از تعطيلات عمومي در انگليس و جمهوري ايرلند.با وجود اينکه از لحاظ قانوني هيچ توجيهي براي تعطيل کردن کاردر اين ايام وجود ندارد ولي همه افراد شاغل در بخشهاي غير اضطراري اين ايام را تعطيل مي کنند و شاغلين بخشهاي اضطراري مانند پليس،آتش نشاني و… نيز حقوق اضافه کاري درِيافت مي کنند. بدين جهت اين تعطيلات راتعطيلي بانکي ميخوانند که تعطيلي در اين روزها فقط مختص بانک هاست ولي چون معمولا با تعطيل بودن بانکها ساير بخشها نيزقادر به فعاليت نيستند به صورت تعطيلات عمومي درامده است

Bank Lending – Japan
وام های بانکی ژاپن-بهای کل وامهای بزرگ پرداخت شده توسط بانک های ژاپنی.زياد شدن وام دهی نشان دهندۀ افزايش ضريب اطمينان تجاری و سرمايه گذاری است و از اين نظر در پيش بينی دور نمای اقتصادی حائز اهميت است

Bank Line
حد اکثر اعتباري که بانک به مشتري اعطا مي کند

Bank Notes
اسنادی که توسط بانک مرکزی انتشار می یابد و همچون پول قابل گرو گذاشتن است و به اندازه پول اعتبار دارد

Bank of England Meeting Minutes – United Kingdom
خلاصه مذاکرات جلسات کميته سياست پولی بانک انگليس در خصوص نرخ بهره

Bank Rate
نرخ بانکي ؛بانک مرکزی هر کشور به سيستم بانک داري خود با نرخ معيني وام پرداخت مي کند که به آن نرخ بانکي گفته ميشود

Bar Chart
نمودار خطی ؛ نمودار نشان دهنده نرخ به صورت خطی- هر کدام از خطها نرخ ابتدای روز ، نرخ پایان روز ، بالاترین و پایین ترین نرخ یک ارز در طول یک دوره زمانی را نشان می دهد وطول یک خط دامنه نرخهایی که در طول آ ن دوره برای معامله ارز استفاده شده است را نشان می دهد.

Base Currency
ارز پايه-در هر جفت ارزی به ارز اول ارز پايه گفته می شود.مثلا در جفت ارزی يو اس دی/جی پی وای،ارز پايه دلار امريکا است

Base Price
قيمت مبنا، قيمت پايه
قيمت اوليه کالا يا خدمات بدون احتساب هزينه هايی که بعدآ به آن افزوده می شود تا به دست خريدار برسد،هزينه هايی مانند هزينه بسته بندی، حمل و نقل،ماليات فروش وغيره

Base Rate
ميزان بهره پايه-نرخ پايه
نرخ بهره ای که بانک هاي انگليس از مشتريان خودمی گيرند
فرهنگ علوم اقتصادی:پائين ترين اندازه بهره ای است که بانک های بازرگانی به مشتريان خود می دهند يا روی وام های اعطائی خود می کشند

Basing
پايه ريزی-دورۀ زمانی که در آن قيمت سهام روندی مختصر دارد يا اصلآ روندی ندارد.الگوی قيمت حاصله يک خط هموار است

Basis
الف-تفاوت بين قيمت نقدی يک کالاو قيمت توافق شده آن برای تحويل در آينده/قيمت معامله آتی
ب-قيمت خريدکه مشتمل بر کارمزدهاو هزينه های ديگر می باشدو از آن برای تعيين افزايش ارزش سرمايه و کاهش ارزش سرمايه استفاده می شود.افزايش ارزش سرمايه و کاهش ارزش سرمايه دو مقوله ای هستند که در امور مربوط به ماليات از انها استفاده می شود.قيمت خريد به طرق مختلف تعيين می شود.در سرمايه گذاری برای خريد يک دارايی ،قيمت خريد مقدار پول پرداخت شده است.اگر سرمايه موروثی باشد،قيمت خريد عبارت است از قيمت سهام به قيمت روز فوت مالک اصلی.اگر به عنوان هديه به فرد رسيده باشد،قيمت خريد، قيمت اوليه پرداخت شده براي آن است مگر اينکه قيمت بازار در روز دريافت آن هديه کمتر از قيمت اوليه باشد

Basis Convergence
جریانی که در آن قرار داد به انقضای خود نزدیک می شود بنابر این روند بازار به سمت صفر میل می کند

Basis Point
الف-واحد پایه-يک واحد پايه برابر است با يک صدم درصد=100/1از1%که برای نشان دادن تغييرات نرخ اسناد مالی بکار می رود از واحد پايه بيشتر در اعلام نرخ بهره و تغييرات بازدهی اوراق بهادار استفاده می شود
مثلا اگر کميتۀ سياست گذاری بانک فدرال نرخ بهره را از 1.00% به 1.25% افزايش دهد در واقع کميتۀ مذکورنرخ بهره را25 واحد پايه افزايش داده است
ب-واحد پايه-از آن برای بيان تفاوت سود اوراق قرضه استفاده می شود و هر واحد پايه برابر است بايک صدم از يک درصد.بنابراين اگر سود اوراق قرضه ای 8.5 درصد و سود اوراق قرضه ديگری 8.75 درصد باشد تفاوت آنها 25 واحد پايه است

Basis Price
قيمت مبداء،قيمت اصلی-قيمت سند قرضه دراز مدت که بر حسب بازده نسبت به سررسيد آنها بيان شده است

Basis Trading
معامله بر اساس قيمت مبداء-انجام معاملات متضاد هم در بازار معاملات نقدی و معاملات آتی با هدف بهره جستن از تفاوت موجود در قيمت های خريد

Basket
دسته ای از ارز ها که معمولاً برای مدیریت نرخ ارزها بکار برده میشود .در برخی موارد به معنای واحد شمارش هم استفاده میشود

BBA
British Bankers Association
انجمن بانکداران بريتانيا

BCI Business Cycle Indicator
شاخص چرخۀ فعاليت اقتصادی-شاخص ادوار فعاليت اقتصادی:شاخص مرکبی متشکل از شاخص های پيشرو،هم زمان و مؤخر که توسط سازمان جهانی مديران تجاری تهيه شده واز آن برای پيش بينی تغييرات کلی در روند اقتصاد يک کشور استفاده می گردد.از اين شاخص می توان برای تاييد يا پيش بينی نقاط اوج و حضيض چرخه فعاليت اقتصادی کشور استفاده کرد.سازمان جهانی مديران تجاری اين شاخص را برای کشورهای امريکا،مکزيک،فرانسه،بريتانيا،کره جنوبی،ژاپن،آلمان،استراليا و اسپانيا تهيه می کند

Bear
کسی که معتقد است قيمتها نزول می کند

Bear Call Spread
خريد يک قرارداد اختيار خريد با قيمت توافق شده بالا و فروش يک قرارداد اختيار خريد ديگر با قيمت توافق شده پايين به منظور استفاده بردن از مابه التفاوت قيمت ها

Bear Market
بازار نزولی

Beige Book – United States
کتاب بژ-از شاخصهای اقتصادی امريکا-گزارش وضعيت جاری اقتصادی هر يک از 12 منطقه ای که در انها بانک فدرال ايالتی وجود دارد.کتاب بژحدود دو هفته قبل از برگزاری اجلاس کميته سياست گذاری بانک فدرال منتشر می شود و پس از آن بانک فدرال از آن برای کاهش يا افزايش نرخ بهره استفاده می کند.اگر بر طبق اطلاعات کتاب بژ وضعيت اقتصادی کشور مطلوب باشد يا فشارهای تورمی وجود داشته باشد،احتمال اينکه بانک فدرال نرخ بهره را افزايش دهد بيشتر می شودزيرا با افزايش نرخ بهره میزان وام گيری کاهش می يابد و متعاقب آن رشد فعاليت های اقتصادی کمتر می شود،اما اگر اطلاعات کتاب بژ نشان دهنده وضعيت اقتصادی نامطلوب باشد بانک فدرال با پائين آوردن نرخ بهره مردم را تشويق به گرفتن وام و رونق بخشيدن به وضعيت اقتصاد مینمايد

Bid
قیمتی که بازار برای خريد جفت ارزی يا اوراق بهادار عرضه می کند= قيمتی که سرما یه گذار برای فروش جفت ارزی بايد بپردازد

Bid Price
قیمتی که بازار برای خريد جفت ارزی يا اوراق بهادار عرضه می کند= قيمتی که سرما یه گذار برای فروش جفت ارزی بايد بپردازد

Bid Offer Spread
تفاوت بين قیمت خرید و فروش ارز يا ديگر ابزارهای مالی

Bid / Ask Spread
تفاوت قیمت بین نرخ خرید و فروش

Big Figure
رقم اصلی-در مظنه قيمت ارز يا سهام به رقم اصلی -غير اعشار-گفته می شود.رقم اصلی در دو مظنه 103.567و 103.95برابر است با 103

Bilateral Clearing
وقتي از اين نظام يا سيستم استفاده مي شود که ميزان ارز کم باشدیا به اندازه کافي يا به حد وفورارز موجود نباشد .در این سیستم پرداخت وجه معمولاً از طریق بانک مرکزی انجام میشود و گاهی اوقات نیاز است که تراز تجاری هر ساله یکسان شود یعنی میزان صادرات و واردات یکسان باشد

BIS Bank for International Settlements
بانک تسويه هاي بين المللی-سازمانی جهانی که همکاری بين بانک هاي مرکزي سراسر دنيا و مؤسسات مالی بين المللي را ميسر می سازد.اين سازمان که در سال 1930 بنياد گرديد،قديمی ترين سازمان مالی بين المللی است که با هدف انجام معاملات پولی بر اساس معاهده ورسای تشکيل گرديد. از جمله اهداف عمده اين سازمان ترويج تبادل اطلاعات و تبديل شدن به يک مرکز اصلی جهت انجام تحقيقات اقتصادی است.اين مؤسسه را که در باسل سوئيس قرار دارد می توان بانک مرکزی همه بانک های مرکزی دنيا ناميدکه اطلاعات مربوط به فعاليت های بانکی بين المللی را جمع آوری و کنترل می کند و قوانین بانکی بين المللی را اعلام می دارد

Black Scholes Model
مدل بلاک – شولز
فرمولی برای تعيين قيمت معاملات اختيار خريد سهم يا معاملات آپشن که توسط فيشر بلاک و مايرون شولز برای انجام معاملات آپشن اوراق بهادار ابداع شد و بعد ها توسط بلاک اصلاحاتی در آن انجام شد تا برای معاملات اختيار خريد فيوچرز نيز قابل استفاده باشد. اين مدل کاربرد بسيار زيادی در بازارهای ارزی دارد

Blocked Currency
پول مسدود-پولی که تبديل آن به پول ديگر قانونآ منع شده باشد.از اين پول فقط می توان برای انجام معاملات داخلی استفاده نمود.به آن پول غير قابل تبديل نيز گفته می شود.تبديل چنين پولی به واحد ديگری از پول مانند دلار که می تواند آزادانه در بازار ارز خريد و فروش شود اگر غير ممکن نباشد فوق العاده دشوار خواهد بود

Blotter
دفتر ثبت معاملات-ثبت معاملات و جزئيات مربوط به هريک در يک دوره زمانی مشخص که معمولآ يک روز تجاری است.جزئيات مذکور عبارتند زمان،حجم، قيمت و نوع معامله و منظور از نوع معامله اين است که معامله خريد صورت گرفته يا معامله فروش.اين اطلاعات توسط يک برنامه نرم افزاری مخصوص که برای انجام معامله طراحی شده،در اختيار معامله گران قرار می گيرد و اين قابليت را دارد که اطلاعات آن بر اساس نياز های کاربران تنظيم گردد

blue chips
سهام پر سود-سهم صنعتي بسيار عالي-باثبات ترين وپرسودترين سهام هاي بورس نيويورک مانند سهام آي بي إم

BOC Bank of Canada
بانک کانادا-بانک مرکزی کانادا که در سال 1935 تاسيس گشته است

BOJ Bank of Japan
بانک ژاپن-بانک مرکزی زاپن که مسئول نشر اسکناس و اوراق بهادار خزانه داری،اجرای سياست های پولی و حفظ ثبات نظام مالی کشوراست.بانک ژاپن مانند اکثر بانک های مرکزی ديگر گردآوری آمار و داده های مهم وارائه تحقيقات و تحليل های اقتصادی را نيز برعهده دارد

Bollinger Bands
نوارهای بولينگر-تغيير قيمت در روی نمودار در حد فاصل بين اين دو نوار صورت می گيرد.مشخصه ممتاز اين نوارها اين است که فاصله بين آنها بر حسب نواسانات قيمت تغيير می کند.در دوره هايی که دامنه تغييرات قيمت فوق العاده زياد است،فاصله بين دو نوار زياد تر می شود تا جای بيشتری برای نوسانات شديد بازار فراهم کند و بالعکس در زمان هايی که تغييرات قيمت کم است فاصله بين آنها کم می شود تا بتواند قيمت های ارز را در بر بگيرد.نوارها به اندازه دو انحراف معيار در بالا و پايين يک ميانگين متغير ساده ترسيم می شوند.اين نوار ها وقتی در بالای ميانگين متغير باشند،نشانه فروش هستند و وقتی در پايين آن باشند نشانه خريد هستند.برخی معامله گران بازار ارز از نوارهای بولينگر به همراه برخی ديگر ازآناليزهای ديگر ازجمله آر إس آی،إم إی سی دی و غيره استفاده می کنند

Bond
اوراق قرضه-نوعي اوراق بهادار که دولت،شرکتهاو ساير شخصيت هاي حقوقي و حقيقي طبع ونشر نموده و درازای پول نقد در اختيار سرمايه گذاران و موسسات وام دهنده قرار مي دهند و تا زمان سررسيد آنها بايد به خريداران بهره بپردازند

Book
در يک محيط تجاری حرفه ای «بوک» يا کتاب به خلاصه ای از کل معاملات يک معامله گر يا يک سکوِی معامله گفته می شود

Booked
ثبت قرارداد در خارج از کشوری که در آن در باره قرارداد مذاکره صورت گرفته است

BOP
Balance of Payments
تراز پرداخت ها

Boris
اصطلاح عامیانه ای برای خرید و فروش در بازار روسیه

BRC
British Retail Consortium
کنسرسيوم خرده فروشي بريتانيا

BRC Shop Price Index – UK
شاخص تغيير بهای اجناس فروشگاه ها-اين شاخص که توسط کنسرسيوم خرده فروشي بريتانيا ارائه می شودنشان دهنده تغيير قيمت ماهانه بيش از پانصد قلم کالای ضروری فروش رفته درشناخته شده ترين فروشگاه ها می باشد

Break Out
اصطلاح تحلیل فنی که برای توصیف تغییرات قیمت بکار میرود هنگامی که قیمت به بالا تر ازحمایت و پایین تر از مقاومت تغییر می کند

Break Even Point
الف- مفهوم کلی-قيمتی که در آن سود و ضرر با هم سر به سر می شود ب-در معاملات اختيار خريد/آپشن-قيمت بازار که سهام بايد به آن قيمت برسد تا خريدار آپشن در صورت تحقق معامله متضرر نشود

Bretton Woods
برتون وودز-محل برگزاری کنفرانسی که منجر به تاسيس سيستم مبادلات ارز در دوران پس از جنگ شد ،اين سیستم تااوايل دهۀ 1970 بدون تغيير باقی ماند.يکی از نتايج اين کنفرانس تشکيل صندوق بين المللی پول بود

Bretton Woods Accord of 1944
پيمان 1944برتون وودز-قراردادی که نرخ های ثابتی رابرای تبادل ارزهای عمده ايجاد کرد،امکان مداخله بانک های مرکزی در بازار بازار ارز را فراهم آورد و قيمت طلا را هر اونس 35 دلار تعيين نمود.اين قرارداد تا سال 19711 معتبر باقی ماند

Bretton Woods Agreement of 1944
پيمان 1944برتون وودز-قراردادی که نرخ های ثابتی رابرای تبادل ارزهای عمده ايجاد کرد،امکان مداخله بانک های مرکزی در بازار بازار ارز را فراهم آورد و قيمت طلا را هر اونس 35 دلار تعيين نمود.اين قرارداد تا سال 19711 معتبر باقی ماند

British Retail Consortium BRC
کنسرسيوم خرده فروشی بريتانيا-يکی از اتحاديه های عمدۀ انگليس که نماينده کليه خرده فروشان کشورمیباشدازخرده فروشان کوچک گرفته تا فروشگاه های مستقل شخصی و فروشگاه های بزرگ زنجيره ای

Broad Liquidity
تسويه پذيری گسترده
از اقسام عرضه پول مشتمل بر همه پول های موجود در عرضه پول إم3،پول های موجود در حساب های شخصی،اوراق بهادار با سررسيد کمتر از يک سال و اوراق تجاری بيشترين مقدار عرضه پول که عبارت است ازکل مقدار پول منتشره توسط بانک مرکزی به اضافه همه پول هايی که توسط بانک های تجارتی از طريق وام دهی ايجاد می شود.از جمله شاخص های اقتصادی است که سياست گذاران و سرمايه گذاران برای پيش بينی تورم از آن استفاده می کنند

Broken Dates
قراردادهايی که تاريخ تسويه آنها زمانهای استاندارد نيستند.زمان های استاندارد تسويه يک هفته،دو هفته،يک،دو،سه،شش و دوازده ماه هستند

Broker
کارگزار-فرد يا مؤسسه ای که در ازاء دريافت کارمزد به عنوان واسطه بين خريدار و فروشنده عمل می کند.کارگزار برای فعاليت در معاملات اوراق بهادار و بسياری از محصولات ديگر نياز به مجوز کار دارد

Brokerage
کارمزد-مبلغی که کارگزار در ازای خدمت خودمی گيرد

BSA
Building Societies Association UK
اتحاديه انجمن های ساختمان سازی

BSI
British Standards Institution
مؤسسه استاندارد بريتانيا

BUBA
بانک ذخیره آلمان

Bull
فردی که معتقد است قیمت ها افزایش می یابد

Bull Market
بازار صعودی

Bulldogs
اوراق قرضه بولداگ-اوراق قرضه ای بر اساس پوند که توسط موسسات خارجی در انگليس منتشر می شوند

Bundesbank
بانک مرکزی آلمان

Business Climate
فضای تجاری-شاخصی که نشان می دهدآيا سياست های دولتی،منطقه ای يا محلی و شرايط موجود در جوامع محلی باعث توسعه و موفقيت برنامه های تجاری و سرمايه گذاری ها می شوند يا خير واگر پاسخ مثبت است به چه ميزان در اين توسعه و موفقيت مؤثرند.دريک فضای تجاری مناسب،سرمايه گذاری با ريسک کم و سود قابل توجه انجام می شود.دخالت ارگان های مختلف محدود است ، دسترسی آسان به مواد اوليه مورد لزوم با کيفيت خوب و هزينه مناسب امکان پذير است ومشتری برای محصولات توليد شده نيز وجود دارد. عوامل زير در تعيين فضای تجاری مد نظر قرار می گيرند
ميزان ماليات بر درآمد و ماليات تجاری- موجود بودن نيروی کار- هزينه های انرژی- حجم بازار- کيفيت خدمات- هزينه زندگی- سطح زندگی- قوانين مربوط به محيط زيست- قوانين مربوط به اجازه کار،داشتن صلاحيت و غيره- هزينه اجاره يا خريد ملک و موجود بودن زير ساخت ها

Business Conditions Survey
ارزيابی شرايط تجاری از شاخص های اقتصادی کانادا که نظرات توليد کنندگان را در مورد موضوعات زير طی سه ماهه بعد جويا می شود
موانع توليد-ميزان محصول تمام شده فروش نرفته و موجود در انبار-ميزان سفارشات ارسال شده و سفارشات جديد-دورنمای توليد و استخدام
اين بررسی در ماه های ژانويه،آپريل،جولای و اکتبر انجام می شود و بيشتر پاسخ ها در دو هفته اول هر ماه جمع آوری و ثبت می گردد.نتايج نهايی بر مبنای پاسخ بيش از سه هزار توليد کننده شکل می گيرد و بيشتر بر ميزان سفارشات ارسالی و استخدام تاکيد می شود. بنابراين تاثير توليد کنندگان بزرگ بر نتايج نهايی بيشتر است تا توليد کنندگان کوچکتر

Business Cycle Indicator BCI
شاخص چرخۀ فعاليت اقتصادی-شاخص ادوار فعاليت اقتصادی:شاخص مرکبی متشکل از شاخص های پيشرو،هم زمان و مؤخر که توسط سازمان جهانی مديران تجاری تهيه می شود و از آن برای پيش بينی تغييرات کلی در رونداقتصاد يک کشور استفاده می گردد.از اين شاخص می توان برای تاييد يا پيش بينی نقاط اوج و حضيض چرخه فعاليت اقتصادی کشور استفاده کرد.سازمان جهانی مديران تجاری اين شاخص را برای کشورهای امريکا،مکزيک،فرانسه،بريتانيا،کره جنوبی،ژاپن،آلمان،استراليا و اسپانيا تهيه می کند

Business Inventories
ارزش دلاری کالاهای موجود درانبار و فروش نرفتۀ توليد کنندگان،عمده فروشان و خرده فروشان
بالارفتن اين رقم ميتواندنشانه رشدفروش در ماههای بعد باشد که از نظراقتصادی وضعيت مطلوبی است .از سوی ديگر سرمايه گذاران ميتوانند با بررسی نسبت بين اين رقم وکل ميزان فروش دريابند که تقاضا برای توليد در ماه های آينده رو به فزونی است يا رو به نقصان.مثلااگررقم کالاهای موجوددرانبار نسبت به رقم کالاهای فروش رفته کمتر باشد بايد ميزان توليد در ماههای بعد افزايش يابد،اما اگر ميزان کالاهای موجود بيش از کالاهای فروخته شده باشد ،بدين معنی است که فروش به مِيزان پيش بينی شده نرسيده و روند توليد در ماه های آتی نزولی خواهد بود

Buy and Hold
خريد و نگاهداشت-خريدن سهام و نگهداری آن برای مدت زمان طولانی يک استراتژی دراز مدت سرمايه گذاری است که بسيار مطمئن بوده و احتمال ضررآن ناچيزاست زيرامعمولآ ارزش سهام در دراز مدت عليرغم وجوددوره هايی از ناپايداری يا نزول قيمت بازهم ترقی خواهدکرد ولی در سرمايه گذاری های کوتاه مدت تشخيص تغييرات کوتاه مدت و مقطعی قيمت کار ساده ای نيست و بيشتر بر عامل شانس استوار بوده و به همين جهت کاری پرريسک است

buy in
به خريد دارايی پايه در شرايط زير اطلاق می شود:وقتی فروشنده قرارداد اختيار يا ساير اوراق مشتقه به اندازه کافی از دارايی پايه نداشته باشد تا در موعد سررسيد به خريدار تحويل دهد، خريدار از فروشنده ديگری دارايی پايه را می خرد و اگر قيمت گران تر باشد فروشنده اولی بايد اضافه مبلغ را بپردازد

Buy Limit Order
دستوری برای انجام معامله خريد در قيمتی پايين تر از قيمت فعلی بدان اميد که بازار از آن قيمت پايين تر نرفته و تغيير مسير خواهد داد

Buy On Margin
انجام معامله خريد با استفاده از مبلغ وديعه گذاشته شده-به خريد جفت ارزی اطلاق می گردد زمانی که مشتری تنها بخشی از بهای کلی معامله را به صورت پول نقد پرداخته است.مارجين به آن بخشی گفته می شود که خود معامله گر سرمايه گذاری کرده نه آن بخشی که کارگزاربه عنوان تسهيلات در اختيار او می گذارد

Buy stop
دستوری برای خريد جفت ارزی در قيمتی بالاتر از قيمت فعلی بازار با اين پيش بينی و اميد که اگر قيمت بتواند به آن حدبرسد از آن پس رو به صعود گذاشته و فراتر خواهد رفت.اگر قيمت بازار به حد تعيين شده برسد دستور به طور اتو ماتيک فعال می شود

Buy Stop Order
دستوری برای خريد جفت ارزی در قيمتی بالاتر از قيمت فعلی بازار با اين پيش بينی و اميد که اگر قيمت بتواند به آن حدبرسد از آن پس رو به صعود گذاشته و فراتر خواهد رفت.اگر قيمت بازار به حد تعيين شده برسد دستور به طور اتو ماتيک فعال می شود

Buyer’s Market
بازار خريداران-بازاری که در آن کالا به وفور وجود دارد و خريدار می تواند گزينش کند و حتی شايد بتواند اجناس را زير قيمت خريداری نمايد

Buying Rate
نرخ خريد-نرخی که بازار بازار ارز وبازارسازان مايلند ارز را به آن نرخ خريداری نمايند

Buying Selling FX
خريد فروش ارز
خرید و فروش ارز هميشه در مورد ارز پايه در جفت ارزی مصداق می يابد.خريد دلار/مارک يعنی اينکه دلار را بخر /مارک را بفروش .معامله گر زمانی اقدام به خريدمی کند که پيش بينی کند قيمت ارز مورد نظرش افزايش می يابد و زمانی دست به فروش می زند که انتظار کاهش قيمت آن ارز را داشته باشد

این پست چقدر مفید بود؟

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
اصطلاحات فارکس, لغت نامه تخصصی فارکس, لغت نامه فارکس, مفاهیم پایه بازار فارکس, مفاهیم فارکس
لغت نامه فارکس بر اساس حرف A
لغت نامه فارکس بر اساس حرف C

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.