لغت نامه فارکس بر اساس حرف I

0
لغت نامه فارکس بر اساس حرف I

کامل‌ترین اصطلاحات، مفاهیم و لغت نامه فارکس بر اساس حرف I

**

IBD / TIPP Economic Optimism Index
شاخص پيش بينی اقتصادی تی آی پی پی/آی بی دی -پيش بينی تغييرات ماهانه ضريب اطمينان نظر خواهی های اقتصادی مشهوری که توسط سازمان جهاني مديران تجاري و دانشگاه ميشيگان برگزار می شود.اين شاخص بر اساس نظر خواهی از بيش از 1000فرد بزرگسال که به طور اتفاقی از سراسر کشور گزينش شده اند تهيه می شود.نظر خواهی مذکور معمولا در هفته اول هر ماه برگزار می شود و در آن به سه سؤال ذيل پاسخ داده می شود
الف-به نظر شما در 6 ماه آينده شرايط اقتصادی کشورچگونه خواهد بود: بهتر خواهد شد، بدتر خواهد شد،تغييری نخواهد کرد
ب-به نظر شمادر 6 ماه آينده وضعيت مالی شما چگونه خواهد بود: بهتر خواهد شد،بدتر خواهد شد،تغييری نخواهد کرد
ج-ميزان رضايت شما از سياست های اقتصادی کنونی دولت فدرال که هدفش حفظ اقتصاد در مسير صحيح است چه اندازه است:بسیار راضی،تا حدی راضی،نه چندان راضی،ناراضی

ICCH International Commodities Clearing House Limited
اتاق پاياپای بين المللی کالاهای اساسی-اتاق پاياپای مستقر در لندن که در سطح جهانی عمل می کند و تعداد زيادی از بازارهای معاملات آتی-فيوچرز-از خدمات آن استفاده می کنند

ICSC
International Council of Shopping Centers
شوراي بين المللي مراکز خريد

ICSC UBS Store Sales
شاخص اقتصادی شورای بين المللی مراکز خريد- شاخصی که هر هفته توسط شورای بين المللی مراکز خريد منتشر می شود و ميزان فروش کالاها را در فروشگاه های عمده زنجيره ای نشان می دهد.اين ميزان فروش تقريبا ده درصد کل خرده فروشی امريکا را تشکيل می دهد

IEA
international Energy Agency
آژانس بين المللی انرژی

IFEMA
توافق تبادلات ارز جهاني

IFO
موسسه تحقيقات اقتصادی دانشگاه مونيخ

ILO
سازمان بين المللي کار

IMF
صندوق بين المللي پول-اين صندوق به منظور تامين نقدينگي هاي کوناه مدت و ميان مدت و حمايت از آزادسازي نرخ هاي ارز در 1946 تاسيس گرديد.صندوق بين المللي پول باإعطاء وام هاي لازمه به اعضاء خود کمک ميکند تامشکلات مربوط به تراز پرداخت ها را پشت سر بگذارد

IMM International Monetary Market
بازار پولی بين المللی-بخشی از بازار بورس شيکاگو که بزرگترين بازار بورس معاملات آتی امريکا و دومين بازار بزرگ بورس معاملات آتی-فيوچرز- وقراردادهای اختيار معامله برای معاملات آتی در دنيا است

Implied Rates
نرخ بهره ضمنی-مابه التفاوت بين نرخ بهره قرارداد سلف و قرارداد تحويل فوری

In the Money
سودآور بودن قرارداداختيارمعامله-زمانی يک معامله اختيار خريد سودآور است که بهای دارايی پايه از قيمت توافق شده بيشتر باشد.يک قرارداد اختيار فروش نيز زمانی سودآور است که قيمت دارايی پايه کمتر از قيمت توافق شده باشد

Inconvertible Currency
ارز غيرقابل تسعير- ارزی که نمی توان آن را با ساير ارزها مبادله کرد.علت اين امر يا ممنوعيت ناشی از مقررات تبادل ارز است يا اينکه نوسانات ارز مذکور آنقدر شديد است که از لحاظ تجاری فاقدامنيت لازم است

Index Linking
تعديل دستمزد ها و حقوق بايک شاخص قيمت مانند شاخص بهای مصرف کننده و امثال آن

 

Index of Consumer Confidence
شاخص ضريب اطمينان مصرف کننده

Indicative Quote
مظنه- مظنه غير قطعی قيمت که بازارساز در اختيار معامله گر بازار بازار ارز قرار می دهد

Indirect quote
reciprocal currency رجوع شود به

 

Industrial New Orders
سفارشات جديد صنعتی-ارزش قراردادهای جديد برای خريد کالاهای کارخانجات توليدی.افزايش ميزان آن نشان دهنده افزايش توليد و بالا رفتن توليد ناخالص داخلی است

Industrial Production
توليد صنعتی-ميزان توليد کارخانجات،معادن و صنايع همگانی کشورمانند برق و تلفن وغيره درهر ماه

 

Industrial Production Index IPI
شاخص توليد صنعتی-شاخص اقتصادی که توليدات بخش های مختلف صنعتی مانند بخش معدن،بخش توليدات کارخانه ای و بخش خدمات عمومی-آب،برق،تلفن-را نشان می دهد

Inflation
تورّم-وضعيت اقتصادي که در آن باافزايش قيمت کالاهاي مصرفي ،قدرت خريد کاهش مي يابد

Info Quote
نرخي که تنها جهت اطلاع داده مي شود

Initial Margin
سپرده اوليه-سپرده ای که معامله گر پيش از شروع به کار و انجام معامله بايد به کارگزار بپردازد

Initial Margin Requirement
حداقل نقدينگي لازم براي خريد نسيه يک سهم -کمترين مقدار از يک سهم که خريدار بايد قيمت آن را نقدا بپردازد

Instruction
دستورالعمل-شرايط بانک برای پرداخت وجوه در زمان سررسيد و تسويه آنها

Inter dealer Broker
کارگزار ميانجی-گاهی اوقات بازارسازان مايل نيستند هويتشان برای ساير بازسازان مشخص شود.در چنين مواقعی کارگزارميانجی نقش واسطه بين بازارسازان را ايفاء می کند

 

Interbank Rates
نرخهای بین بانکی
نرخهای تبادل ارز که در بازار بین بانکی اعلام می شود . معامله آ نلاین بازار ارز امکان دستیابی به این نرخها را برای همه فراهم کرده است

Interest Rate Futures
معاملات آتی نرخ بهره- به آن دسته از قرار دادهای آتی اطلاق می گردد که دارايی پايه آنها دارای بهره است مانند معاملات آتی اوراق قرضه خزانه داری.قيمت گذاری بازار اين نوع معاملات بر عهده بانک تسويه های بين المللی است

Interest Rate Risk
احتمال ضرر ناشي از تغييرات نرخ بهره بانکي

Intermarket Analysis
تحليل بين بازاری-تحليلی ازيک دارايی پايه بر اساس بررسی بازارهای مختلف که عبارتند ازچهار بازار ارز،کالاهای اساسی،سهام و اوراق قرضه.تحليل بين بازاری بر اين اصل مبتنی است که اين چهار بازار با يکديگر در ارتباط متقابل هستند يعنی بر يکديگر تاثير می گذارند و از يکديگر متاثر می شوند

International Capital flows TIC flows
جريان سرمايه بين المللی خزانه داری-ميزان ورود سهام ،اوراق قرضه و سرمايه های بازارهای مالی به سيستم اقتصادی امريکا و خروج مقوله های مذکور از اين سيستم، به عبارت ديگربه مابه التفاوت بين خريد اوراق بهادار ساير کشورها توسط امريکا و فروش اوراق بهادار امريکا به ساير کشورها گفته می شودو رقم مثبت نشانه اين است که ميزان سرمايه وارد شده به امريکا بيش از سرمايه خارج شده است

International Merchandise Trade-Canada
دادوستد تجاری بين المللی
مابه التفاوت بين صادرات و واردات . از اين لحاظ با تراز تجاری متفاوت است که شامل خدمات نمی شود و صرفا کالاها را منظور می دارد

International Securities Dealers Association ISDA
انجمن بين المللی معامله گران اوراق بهادار – سازمانی که به منظور ايجاد نظم و قانون در بازارهای بين بانکی توسط بانک های تبادل ارز ايجاد گرديد

International Swaps and Derivatives Association ISDA
انجمن بين المللی معاملات اوراق مشتقه-سازمانی که شرايط و مقررات معاملات اوراق مشتقه را وضع می کند

Intervention
دخالت-وارد شدن بانک مرکزی در بازار ارز به منظور تاثير گذاشتن بر ارزش واحد پول کشور

Intra Day limit
حد روزانه-کمترين و بيشترين مقاديرمجاز برای پوزيشن های روزانه يک معامله گر

Intra Day Position
پوزيشن های روزانه-پوزيشن های باز يک معامله گر در يک روز کاری

Intraday
يک روزه-در طی يک روز تجاری

Intrinsic Value
ارزش ذاتی مقدار سود يک معامله اختيار خريد يا فروش.اين مقدار حاصل تفاوت ميان قيمت توافق شده و قيمت دارايی پايه است

Inverted Market
بازار معکوس- بازار معاملات آتی که در آن قيمت قراردادهای کوتاه مدت که تاريخ سررسيد آنها نزديک است بيش از قرارداد های طولانی مدت است.اين ويژگی بازاری است که با محدوديت عرضه مواجه است در حاليکه بازار يعنی محل عرضه وشايد به دليل وجود همين تناقض به آن بازار معکوس اطلاق می شود

Investment Lending
وام های سرمايه گذاری-ارزش وام های اعطايی به افراد و شرکت ها به منظور سرمايه گذاری که افزايش آن نشانه رشد اقتصادی و ضريب اطمينان بالای مصرف و تجارت است

Invisibles
صادرات و واردات خدمات ،خدمات صادر شده يا وارد شده

IOM
Index and Options Market

بازار شاخص و اختيار معامله-بخشی از بازار بورس شيکاگو

IPI
Industrial Production Index
شاخص توليد صنعتی-شاخص اقتصادی که توليدات بخش های مختلف صنعتی مانند بخش معدن،بخش توليدات کارخانه ای و بخش خدمات عمومی-آب،برق،تلفن-را نشان می دهد

IPO
initial public offering
عرضه اوليه سهام شرکت-اولين باری که يک شرکت سهام خود را در معرض خريد عمومی می گذارد؛اولين عرضه عمومی سهام يک شرکت

ISDA International Securities Dealers Association
انجمن بين المللی معامله گران اوراق بهادار – سازمانی که به منظور ايجاد نظم و قانون در بازارهای بين بانکی توسط بانک های تبادل ارز ايجاد گرديد

ISM
Institute for Supply Management
موسسه مديريت عرضه

ISM Manufacturing

شاخص توليد مؤسسه مديريت عرضه-اين شاخص با نظرسنجی از مديران اجرايی در خصوص آينده توليد،سفارشات جديد،کالاهای فروش نرفته،استخدام وسفارشات ارسال شده،وضعيت آينده صنعت امريکا را ارزيابی می کند

ISM Non Manufacturing United States
شاخص اقتصادی مؤسسه مديريت عرضه در بخش غير توليد کارخانه ای
شاخصی که شرايط تجاری را در بخشهای ديگر اقتصاد به جز بخش توليد کارخانه ای بااستفاده ازروند اشتغال،قيمت ها وسفارشات جديد مشخص میکند

ISO
سازمان جهانی استاندارد

ISTAT
Italian National Statistics Institute
موسسه ملی آمار ايتاليا

Ivey Purchasing Managers Index PMI Canada
شاخص مديران خريد آی وی-شاخصی که تغيير میزان خريد مديران اجرايی شرکت های کانادا را به طور ماهانه نشان میدهد

این پست چقدر مفید بود؟

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
اصطلاحات فارکس, لغت نامه تخصصی فارکس, لغت نامه فارکس, مفاهیم پایه بازار فارکس, مفاهیم فارکس
لغت نامه فارکس بر اساس حرف H
لغت نامه فارکس بر اساس حرف J

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.