لغت نامه فارکس بر اساس حرف F

0
لغت نامه فارکس بر اساس حرف F

کامل‌ترین اصطلاحات، مفاهیم و لغت نامه فارکس بر اساس حرف F

**

face value
ارزش اسمي،ارزش ظاهري-قيمتي است که براي اوراق بهادار تعيين گرديده و بر روي خود اوراق مندرج است

Factory Orders
ميزان سفارشات کارخانه اي-شاخص اقتصادي نشان دهنده کل سفارشات کالاهاي بادوام و بي دوام. کالاهاي بي دوام عبارتند از خوراک،پوشاک،محصولات صنعتي سبک ومحصولاتي که براي تعمير و نگهداشت محصولات بادوام ضروري هستند

Fast Market
بازار مالی باحجم معاملات بسيار بالا و نوسانات قيمت رو به افزايش

FDIC Federal Deposit Insurance Corporation
شرکت بيمه سپرده فدرال-از موسسات دولت امريکا که سپرده های موجود در بانک های بازرگانی امريکا را بيمه می کند.ميزان اين سپرده ها نبايد بيش از 100.000 دلار باشد

Fed – Federal Reserve
بانک فدرال امريکا

Fed Fund Rate
نرخ بهره وجوه فدرال- نرخ بهره وام های بين بانکی که با استفاده از وجوه فدرال داده می شوند.اين نرخ بهره بسيار مورد توجه و دقت کارشناسان اقتصادی است زيرانشان دهنده ديدگاه بانک فدرال درمورد عرضه پول است

Fed Funds
وجوه فدرال-بانک های تجاری امريکااندوخته های اضافی خود رانزد بانک های فدرال محلی به امانت می سپارند و از اين منبع به ساير بانک هايی که نياز به پول دارند وام داده می شود.در دسترس بودن و نرخ بهره اين وامهادو شاخص مهمی هستند که برسياست گذاری بانک فدرال تاثير می گذارند.به همين جهت تحليل گران اقتصادی به منظور پيش بينی تغييرات بازارهای اعتباری به دقت آنهارا تحت نظر دارند

FEDAI
اتحاديه دلالان ارز هند که اتحاديه همه معامله گران بازار ارز و سهام است.از وظايف اين سازمان وضع قوانين اساسي براي تعيين ميزان کميسيون و ساير هزينه ها و نيز وضع مقررات و قوانين مربوط به معاملات هر روزهء ارز در کشور هند است.38 ارز مختلف توسط اين اتحاديه براي انجام اين معاملات به رسميت شناخته شده است

Federal Deposit Insurance Corporation – FDIC
شرکت بيمه سپرده فدرال-از موسسات دولت امريکا که سپرده های موجود در بانک های بازرگانی امريکا را بيمه می کند.ميزان اين سپرده ها نبايد بيش از 100.000 دلار باشد

Federal National Mortgage Association Fannie Mae
شرکت ملی فدرال وام رهنی- شرکتی خصوصی ولی تحت حمايت دولت که اجازه رسمی برای اعطاء وام مسکن و تضمين وامهای خود را دارد .شرايط وام های اين مؤسسه آسانتر از شرايط وام های دولتی است .دولت امريکا از اين موسسه هيچ نوع حمايت مالی نمی کند و اوراق بهادار منتشره آن هم هيچ گونه تضمين دولتی ندارند و فقط خود مؤسسه مذکور اين اوراق را تضمين می نمايد

Federal Open Market Committee
کميته سياست گذاری بانک فدرال

Federal Open Market Committee FOMC
کميته سياست گذاری بانک فدرال-تعيين نرخ بهره بر عهده اين کميته دوازده نفره است

Federal Reserve – Fed
بانک مرکزی امريکا

Federal Reserve Board
هئيت مديره بانک ذخيره فدرال امريکا- اعضاء اين هئيت برای يک دوره 14 ساله توسط رئيس جمهور انتخاب می شوند ولی مدت خدمت رئيس هئيت چهار سال است و بعد از چهار سال مجددآ توسط رياست جمهوری انتخاب می گردد

Federal Reserve System
نظام بانکی فدرال- سيستم بانک مرکزی ايالات متحده که متشکل از 12 بانک فدرال منطقه ای و يک بانک فدرال مرکزی است.کل کشور به 12 منطقه تقسيم شده که هر منطقه يک بانک فدرال دارد و اين دوازده بانک تحت پوشش و نظارت بانک فدرال فعاليت می کنند

Fedwire
سيستم پرسرعت ارتباطی برای انتقال وجوه بين بانک های اندوخته فدرال امريکا و ساير بانک ها و موسسات مالی سپرده پذير.از اين سيستم برای انتقال سريع اندوخته های بانک های فدرال و تامين فوری اعتبار استفاده می شود

Fill
پر کردن-روند تکميل دستور مشتری برای خريد يا فروش جفت ارزی
پر کردن-اجرای دستور مشتری،خريد يا فروش جفت ارزی،سهام يا اوراق بهادار

Fill or Kill
دستور خريد يا فروش داده شده به کارگزار که يا بايد فورآ به طور کامل اجرا شود يا اگر چنين امکانی فراهم نيست به طور کامل لغو گردد

Fill Price
قيمتی که در آن دستور خريد يا فروش اجرا ميشود

Final Goods
کالاهای نهايی-کالاهايی که مورد مصرف قرار می گيرند و از آنهادر ساخت کالاهای ديگر استفاده نمی شود.برای مثال اتومبيل يک کالای نهايی است ولی تايراتومبيل يک کالای نهايی نيست

Finance
تهيه کردن سرمايه،تأمين مالی کردن-فراهم آوردن وجوه از راه فروش سهام يا نشراوراق بهادار،دريافت وام و گرفتن اعتبار

Financial Asset
دارايی مالی-دارايی های غيرفيزيکی مانند اوراق بهادار،موجودی بانکی و امثال ذلک

Financial Risk
ريسک مالی-احتمال اينکه موسسه انتشار دهنده اوراق قرضه نتواند به تعهدات خود عمل کند يعنی نتواند سود يااصل پول خريدار اوراق مذکوررادر موعد مقرر بپردازد

Finantial Institution
مؤسسه مالی-مؤسساتی که با استفاده از مشارکت عمومی تامين سرمايه میکند و سپس آن را در دارايی های مالی مانند اوراق قرضه،وام،…سرمايه گذاری می کند.سرمايه گذاری اين مؤسسات صرفآ در دارايی های مالی است نه در پروژه های فيزيکی

Finex
فينکس-بازارمعامله ارز و اوراق بهادار خزانه با استفاده از معاملات آتی -فيوچرز-و قرارداد های اختيار معامله-آپشن-که سکوهای معاملاتی آن در نيويورک وشهر دوبلين ايرلند قرار دارد

Fiscal Policy
سياست مالی-تصميمات اتخاذ شده توسط دولت در خصوص ماليات ها و مخارج دولت به منظور ايجاد ثبات اقتصادی در کشور

Fisher Effect
تاثير فيشر-رابطه مستقيم بين تورم و نرخ بهره بدين صورت که افزايش تورم منجر به افزايش نرخ بهره خواهد شد

Fixed Interest Security
اوراق قرضه دارای نرخ بهره مشخص-شما با خريد اوراق قرضه در واقع پول خود را به ناشر اوراق مذکور وام می دهيد و او در ازای اين کار علاوه بر اينکه اصل پول شما را در تاريخ توافق شده -تاريخ سررسيد- به شما برمی گرداند،تا فرارسيدن آن زمان بهره پول شما را نيز می پردازد

Fixed Exchange Rate
نرخ ثابت ارز-نرخ رسمی معين شده توسط مقامات پولی يک کشورولی در عمل حتی نرخ های ثابت نيز مجازند که بین یک باند مشخص بالا و پایین روند

Flat / square
پوزيشن خنثی-وقتی معاملات خريد و فروش يک معامله گر کاملآ با هم برابر باشند. در اين حالت فرد ديگر هيچ پوزيشن بازی ندارد.برای مثال اگر معامله گری يک معامله خريد 500 دلاری انجام دهد و سپس همان را به فروش رساند دارای پوزيشن خنثی خواهد شد

Floating Exchange Rate
نرخ های شناور ارز-نرخ های ارز هنگامی که مقامات پولی يک کشور در بازار پولی دخالت نمی کنند ونرخ ارز برابری ثابت و نقطه مبادله طلا ندارد وتحت تاثير نيروهای عرضه و تقاضا تعيين می شود

Floor
تالار بورس-بخشی از بازار بورس که معاملات در آنجا صورت می گيرد

FOMC
Federal Open Market Committee
کميته سياست گذاری بانک فدرال-کميته ای با دوازده عضو که رياست آن با رئيس هيئت مديره بانک فدرال مرکزی است و هشت بار در سال تشکيل جلسه می دهد. وظيفه اين کميته تصميم گيری در مورد سياست پولی کشور و تعيين نرخ های بهره است. اعضاء اين کميته عبارتند ازرؤسای پنج بانک از دوازده بانک فدرال ايالتی به اضافۀ هفت تن از اعضاء هيئت مديره بانک فدرال مرکزی

FOMC Meeting Announcement
بيانيۀ کميته سياست گذاری بانک فدرال-اعضاء اين کميتۀ 12 نفره که عبارتند از رؤسای پنج بانک فدرال ايالتی و هفت عضوهيئت مديرۀ بانک فدرال مرکزی در سال هشت بار تشکيل جلسه می دهند تاسياست پولی کشور را در ماه های آتی تعيين کنند.تغييرات حاصله در سياست های پولی بلا فاصله پس از اجلاس کميته مذکوربا انتشار بيانيه ای به اطلاع عموم می رسد

foreclose
مصادره کردن-سلب اين حق از وام گيرنده که بتواند دارايی خود را از گرو رهن درآورد.اين کار توسط وام دهنده و با حکم دادگاه صورت می گيرد .پرداخت نکردن بدهی از طرف وام گيرنده از جمله علل شايع مصادره است

foreclosure
مصادره-روندی قانونی که طی آن وام دهنده با استفاده از حکم دادگاه حق از گرو رهن درآوردن ملک و دارايی رااز وام گيرنده سلب می کند

Foreign Currency Effect
تاثيرنرخ ارز -تاثير تغييرات نرخ ارز بر بازدهی سرمايه گذاری های خارجی

Foreign direct investment – FDI
سرمايه گذاری مستقيم خارجی-سرمايه گذاری در اقتصاد ساير کشورها به منظور دستيابی به سودی پايدار

Foreign Exchange
مبادلات ارزی
خريد يک ارز و فروش ارزی ديگر به طور همزمان

Foreign Exchange Centers
مراکز تبادلات ارز خارجی، که لندن بزرگترین آنهاست و نیویورک، توکیو ،سنگاپور،زوریخ و هونگ کونگ نیز جرو مراکز مهم هستند

Foreign Exchange Market
بازار تبادلات ارزی-بازار بازار ارز
بازاری بين المللی که در آن ارزهای گوناگون خريد و فروش می شوند. حجم معاملات انجام شده در اين بازار روزانه بالغ برحدود يک تريليون دلار است.بازارهای ارزی به صورت بازار نقد،سلف،بازار معاملات آتی و بازار اختيار معامله می باشد

Foreign Position
معامله ارزی- معامله ای است که بر طبق آن يک طرف توافق می کند که به طرف ديگر مقدار معينی ارز را بفروشد يا از او مقدار معينی ارز را خريداری نمايد

 

Forex
نشانه اختصاری است برای عبارت انگليسی زير به معنای تبادل ارز يا مبادله ارزی
foreign exchange

Forex Club
باشگاه بازار ارز-گروه هايی که در مراکز عمده مالی تشکيل می شوند و هدفشان ايجاد ارتباطات اجتماعی و آموزشی بين معامله گران بازار ارز است

Forex Deal
معامله بازار ارز-خريد يک ارز و فروش ارز ديگر که با هم جفت ارزی را تشکيل می دهند يا بالعکس فروش ارز اول و خريد ارز دوم

Forward
پيش فروش،سلف
قراردادی که فروشنده را ملزم می سازد تا راس موعد مقرر،سهام، کالا،ارز،… را به خريدار بفروشد و خريدار را نيز ملزم به خريد آن مینمايد

Forward Contract
قراردادسلف،قرارداد پيش فروش
قراردادی که به موجب آن فروشنده توافق می کند مقدار معينی کالا يا اوراق بهادار را با قيمت توافق شده به خريدار بفروشد و زمان تحويل مورد معامله زمان مشخصی در آينده است

Forward Cover Taking
معاملات سلفی که به منظور ايمن بودن در مقابل تغييرات نرخ ارز انجام می گيرد

Forward Deal
معامله سلف يا پيش فروش ارز
معامله خريد يا فروش ارزکه زمان تسويه آن در آينده است.در اين نوع معامله ميزان دارايی مورد معامله که بايد راس موعدی مقرر تحويل داده شود به همراه قيمت مورد توافق قيد می شود

Forward margins
سود ناويژه پيش فروش-مابه التفاوت بين قيمت توافق شده در معامله پيش فروش و نرخ روز بازار.واحد شمارش آن نقطه يا درجه است

Forward Operations
عمليات سلف يا پيش فروش- نوعی ازمعاملات تبادل ارز که در آن تاريخ سررسيدمعامله مطابق با عرف معمول بازار ،دو روز کاری پس از انجام معامله نيست بلکه تاريخ ديگری است که طرفين معامله با هم توافق کرده اند

Forward Outright
تعهد خريد يا فروش يک ارز برای تحويل در زمان مشخصی در آينده.قيمت توافق شده عبارت است از نرخ روز بازار به اضافه يا منهای درجات پيش فروش

Forward Points
درجات پيش فروش،واحد تعيين قيمت پيش فروش-مبلغی که که به نرخ روز بازار اضافه يا از آن کسر می شود تا نرخ پيش فروش برای يک معامله پيش فروش ارز معين گردد.اين ميزان بر اساس تفاوت نرخ بهره دو ارز موجود در جفت ارزی محاسبه می شود

Forward Price
نرخ پيش فروش-برای تعيين نرخ پيش فروش، ابتدادرجات پيش فروش را محاسبه کرده و بعد آن را از نرخ روز بازار کم می کنيم يا بدان اضافه می کنيم.بر اساس اين نرخ می توان ارز را برای تحويل در زمان معينی در آينده خريد و فروش کرد

Forward Rate
نرخ پيش فروش-برای تعيين نرخ پيش فروش، ابتدادرجات پيش فروش را محاسبه کرده و بعد آن را از نرخ روز بازار کم می کنيم يا بدان اضافه می کنيم.بر اساس اين نرخ می توان ارز را برای تحويل در زمان معينی در آينده خريد و فروش کرد

Forward Rates
نرخ پيش فروش-برای تعيين نرخ پيش فروش، ابتدادرجات پيش فروش را محاسبه کرده و بعد آن را از نرخ روز بازار کم می کنيم يا بدان اضافه می کنيم.بر اساس اين نرخ می توان ارز را برای تحويل در زمان معينی در آينده خريد و فروش کرد

Free Reserves
اندوخته های آزاد-اگر از اندوخته های مازاد يک بانک،مبالغی را که بانک از بانک اندوخته فدرال وام گرفته کسر کنيم اندوخته های آزاد بانک مزبور حاصل می شود

Front Office
الف-در تجارت به دو بخش بازاريابی و فروش شرکت اطلاق می شود. به ساير بخش هايی هم که در تعامل مستقيم با مشتری هستند نيز ممکن است گفته شود
ب- به فعاليت هايی که يک معامله گر-تريدر- انجام می دهد و به طور کلی به فعاليت هايی که برای انجام معامله-تريد- بايد انجام گيرد اطلاق می شود

Fundamental Analysis
تحليل فاندامنتال-تجزيه و تحليل اخبار و وقايع سياسی و اقتصادی با هدف پيش بينی تغييرات قيمت در بازار مالی

Fundamentals
عوامل بنيادی،فاندامنتال ها-فاکتورها يی که به عنوان عوامل اصلی تعيين و شکل گيری ارزش نسبی ارزها پذيرفته شده اند.اين عوامل عبارتند از تورم،نرخ رشد،تراز تجاری،کسر بودجه دولت و نرخ های بهره

Futures
معاملات آتی-معامله ای برای خريد يا فروش مقداری معين از یک دارایی در زمان مشخصی در آینده با قیمت مورد توافق که هنگام امضاء قرارداد تعیین می گردد.اگر قيمت مورد معامله در زمان سررسيد از قيمت مشخص شده بيشتر شده باشد،خريدار سود برده است وبالعکس
معاملات آتی و اختيار معامله-در معاملات آتی فردملزم است که معامله را انجام دهد ولی دراختيار معامله فرد در انجام يا عدم انجام قرارداد مختار است
معاملات آتی و سلف-تفاوت عمده آتی ها با معاملات سلف دراين است که معاملات آتی به طور معمول دربازار بورس صورت می گيرند در حالی که معاملات سلف در بازار فرابورسی انجام می شوند

Futures Exchange-Traded Contracts
قرارداد معاملات آتی-قرارداد معتبر و محکمی که در بورس منعقد می شود واتاق تهاتر بورس آن را تضمين می کند و به موجب آن طرف قرارداد بايد در راس موعد مقرر مقدار استانداردی از يک دارايی رابه نرخ از پيش تعيين شده تحويل دهد يا تحويل بگيرد.علاوه بر اين در قرارداد آتی موقعیت باز معاملاتی افراد بطور روزانه پس از اختتام معاملات محاسبه می شود که به اين کار به روز رساندن حساب مشتری می گويند

FX
مبادله ارز،معاملات ارز

FY
Fiscal year
سال مالي

این پست چقدر مفید بود؟

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
اصطلاحات فارکس, لغت نامه تخصصی فارکس, لغت نامه فارکس, مفاهیم پایه بازار فارکس, مفاهیم فارکس
لغت نامه فارکس بر اساس حرف E
لغت نامه فارکس بر اساس حرف G

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.