لغت نامه فارکس بر اساس حرف E

0
لغت نامه فارکس بر اساس حرف E

کامل‌ترین اصطلاحات، مفاهیم و لغت نامه فارکس بر اساس حرف E

**

Easing
کاهش قیمت با روندی معتدل

ECB European Central Bank
بانک مرکزي اتحاديه پولي جديد اروپا
بانک مرکزی اروپا

Echo Watchers Survey
نظرسنجی مراقبين اقتصادی-از شاخص های اقتصادی ژاپن که به جمع آوری نظرات آن دسته از شاغلين ژاپنی می پردازد که درآمد کاريشان در فصول و دوره های مختلف سال يکسان نيست مانند خرده فروشان،رستوران داران و رانندگان تاکسی و نظرات آنها را در مورد وضعيت جاری اقتصاد و وضعيت آينده جويا می گردد

Economic Exposure
ريسک اقتصادی-تاثيرات نامطلوب نوسانات نرخ ارز بر گردش نقدی يک شرکت

Economic and Monetary Union – EMU
اتحاديه پولی و اقتصادی-اصطلاحآ به بازار پولی و اقتصادی منطقه يورو اطلاق می شود ولی کلآ به معنای بازاری است با يک واحد پول مشترک.بزرگترين اتحاديه پولی و اقتصادی جهان در حال حاضر متعلق به منطقه يورو است با واحد پول مشترک يورو.از ديگر اتحاديه های پولی و اقتصادی می توان اتحاديه پولی و اقتصادی منطقه کارائيب، اتحاديه پولی و اقتصادی شرق افريقا و … را نام برد

Economic Exposure
اين مفهوم نشان دهندهء تاثيري است که نوسانات نرخ تبديل ارز بر درآمد ،گردش نقدي و سرمايه گذاريهاي خارجي يک شرکت و در نتيجه وضعيت رقابتي آتي آن دارد

Economic Indicator
شاخص اقتصادي-آمارهاي منتشره از طرف دولت که ثبات و رشد اقتصادي جاري کشور را نشان مي دهند.شاخص هاي رايج اقتصادي عبارتند از:نرخ اشتغال،توليد ناخالص داخلي،نرخ تورم،شاخص خرده فروشي و غيره

Economy – Overheated
اقتصاد دو آتشه-اقتصادی با نرخ رشد بسيار بالا که بر ظرفيت وتوان توليد فشار وارد می آورد و حاصل آن افزايش تورم و بالا رفتن نرخ های بهره است

ECP Eurocommercial Paper
نوعی اوراق قرضه کوتاه مدت بدون وثيقه که در بازار بين المللی پول توسط بانک ها يا موسسات عرضه می شود ولی بر حسب واحد پولی به غير از واحد پول کشور بانک يا موسسه وام دهنده
مثلآ وقتی که يک شرکت امريکايی به منظور تامين منابع مالی خود از طريق باازر بين المللی پول اقدام به عرضه اوراق قرضه برحسب دلار کانادا نمايد

ECU
واحد پول اروپايي

ECU – European Currency Unit
واحد پول اروپايی -سبد ارزی متشکل از کليه ارزهای کشور های عضو جامعه اروپا که به عنوان واحد محاسبه برای کشورهای عضو بکار برده می شد و بعدها يورو جانشين آن شد

EDI
تبادل الکترونيکي داده ها

Efficient Market Theory
تئوری بازار کارآمد-بر اساس اين تئوری قيمت جاری بازار همه اطلاعات و انتظارات مربوط به جفت ارزی مورد نظر را منعکس می کند.اين تئوری بر اين باور است که بازار نمی تواند يک دارايی را بيشتر يا کمتر از قيمت واقعی آن ارزش گذاری کند و ارزش جاری بازار ارزش واقعی دارايی مزبور است

Efficient Markets
بازار کارآمد- بازاری که در آن قيمت گذاری کالاها بر مبنای اطلاعات جاری و درست صورت می گيرد و به همين لحاظ دارايی های کم ارزش گذاری شده در اين بازار وجود ندارد

EFT
انتقال الکترونيکي سرمايه

EIA Natual Gas Report
گزارش گاز طبيعی اداره اطلاعات انرژی امريکا-گزارشی هفتگی از ميزان ذخائر گاز طبيعی امريکاکه درمخازن زيرزمينی نگهداری ميشود.اين گزارش توسط اداره اطلاعات انرژی امريکا تهيه می شود ودر تعيين نرخ گاز طبيعی نقش دارد

EIA Energy Information Administration
اداره اطلاعات انرژي امريکا

Elliot Wave Theory
نظريه موج اليوت-بر طبق اين نظريه بازار به صورت موجی حرکت می کند و هر روند دارای پنج موج است

Empire State Manufacturing Survey – United States
ارزيابی توليد کارخانه ای امپاير إستيت-ارزيابی شرايط و انتظارات تجاری مديران بخش توليد کارخانه ای ايالت نيويورک -بانک فدرال نيويورک نظرسنجی ماهانه ای از مؤسسات توليدی سراسرايالت نيويورک به عمل می آورد بدين ترتيب که مستمرآ در اولين روز هر ماه بانک فدرال نيويورک برای مدير عاملان صد و هفتاد و پنج شرکت توليدی پرسشنامه های نظرسنجی ارسال می دارد و از آنها می خواهد تا تغييرات مجموعه ای از شاخص ها را از ماه قبل تا آن زمان اعلام دارندو علاوه بر آن پيش بينی خود را در مورد روند احتمالی شاخص های مذکور طی شش ماه آينده ابراز نمايند

employment cost index
شاخص هزينه استخدام- گزارش دقيق ماهانه ای از کل هزينه هايی که استخدام يک فرد در بر دارد

Employment Level – Switzerland
سطح اشتغال-از شاخص های اقتصادی سوئيس که نشان دهنده تعداد کارکنان حقوق بگيری است که حداقل شش ساعت در هفته کار می کنند

EMS
European Monetary System
سيستم پولی اروپايی

EMU
European Monetary Union
اتحاديه پولی اروپا

EMU Economic and Monetary Union
اتحاديه پولی و اقتصادی

End Of Day Order EOD
دستور خرید وفروش در یک قیمت مشخص . این دستور تا پایان روز معاملاتی برقرار می ماند

Entrepot
انبار موقتی،مرکز تجارت-در تجارت بين المللی به مرکزی گفته می شود که کالاهای وارداتی در آنجا انبار می شود تا از آنجا مجددآ به ساير نقاط صادر گردد.هنگ کنگ يکی از مراکز عمدۀ اين نوع تجارت است

Envelopes
خطوط محاطی- خطوط درنوارهای بولينگربر اساس انحراف معيار رسم می شوند ولی در خطوط محاطی در نقاطی با فاصله معين بر حسب درصد در بالا و پايين خط ميانگين متغيررسم می شوند.محدوده های بالايی و پايينی نقاط ورود و خروج را برای معامله گران ارز معين می کنند

EOD End Of Day Order
دستور خرید وفروش در یک قیمت مشخص . این دستور تا پایان روز معاملاتی که معمولاً 5 بعد از ظهر است باز می ماند

EOE
بورس معاملات اختيار اروپايی

Equilibrium
توازن-محدوده ای ازقيمت که درآن بين عرضه و تقاضای يک جفت ارزی در بازار تعادل وجود دارد

Equipment Investment Germany Euro zone
سرمايه گذاری در بخش تجهيزات
کل بهای سرمايه گذاری آلمان در بخش تجهيزات مانندابزار آلات ماشينی و تجهيزات ساخت و ساز

equity market
بازار سهام

ERM
مکانيزم نرخ تبديل ارز-سيستمی که جامعه اروپايی آن رادر مارس 1979 به عنوان بخشی از سيستم پولی اروپايی معرفی کرد و هدفش کاهش تغييرپذيری نرخ ارز و دستيابی به ثبات پولی در اروپا بود

Euro
يورو:واحد پول مشترک پذيرفته شده از سوی يازده کشور اروپايی آلمان،فرانسه،بلژيک،لوکزامبورک،اتريش فنلاند،ايرلند،هلند،ايتاليا،اسپانيا و پرتغال

Eurobond
اوراق قرضه اروپايی-اوراق قرضه دراز مدتی که بر حسب واحد پول کشوری به غير از کشور انتشاردهنده عرضه می شود .معمولآاين اوراق راکمپانی های غيراروپايی برای فروش در اروپا عرضه می کنند

Euroclear
اتاق پاياپای اروپا يکی از سيستم های پيشرفته تسويه اوراق قرضه اروپايی

Eurodollar
دلار اروپايی- دلارامريکا يا سرمايه های دلاری که در بانک های خارج از امريکا-در اروپا يا ساير نقاط نگهداری می شود و از آن برای تسويه حساب قراردادهای بين المللی استفاده می شود

European Monetary Union:
اتحاديه پولی اروپا- ازجمله مؤسسات اتحاديه اروپاکه هدف اصلی آن تثبيت يک ارز خاص- يورو- برای کل اتحاديه بود

European Monetary Union – EMU:
اتحاديه پولی اروپا- ازجمله مؤسسات اتحاديه اروپاکه هدف اصلی آن تثبيت يک ارز خاص- يورو- برای کل اتحاديه بود

European Union:
اتحاديه اروپا که قبلآ از آن با نام جامعه اروپا ياد میشد

Exchange Rate Risk:
ريسک نرخ تسعير-اثرات تغييرات نرخ ارز بر سرمايه گذاری ها يا بر فعاليت های تجاری يک شرکت
مثال-اگر برای سرمايه گذاری ناچار باشيم که ارز خود را به دلار تبديل کنيم،تغيير ارزش ارز مزبور نسبت به دلار بر روی سود يا ضرر کلی سرمايه گذاری اثر می گذارد

Exchange control:
نظارت بر ارز،نظارت ارزی-مقررات دولتی خريد و فروش ارز که به منظور حفظ ارزش پول يک کشورو حمايت از آن وضع می شوند

Exchange Rate Risk:
ريسک نرخ مبادله ارز،ريسک نرخ تسعير
ریسک ضرر ناشی از انجام تبادلات ارزی که در اثر نوسانات نرخ تبديل ارز پديد می آيد

Execution:
مراحل اتمام يک سفارش يا قرارداد

exercise:
تحقق قرارداد اختيار معامله-وقتی که مالک قرارداد اختيار معامله بخواهد از حق خود استفاده کرده و دارايی پايه را که به موجب قرارداد اختيار، حق خريد يا فروش آن را به دست آورده است بخرد يا بفروشد

Exercise (options):
تحقق قرارداد اختيار معامله-وقتی صاحب حق اختيار خريد و فروش،معامله تصريح شده در قرارداد را تحقق بخشد يعنی معامله مذکور که يا فروش و يا خريد مقدار معينی از سهام و… به قيمت معلوم توافق شده است سريعاً انجام پذيرد و قرارداد خاتمه يابد.يک قرارداد اختيار خريد وقتی تحقق می يابد که صاحب حق اختيار،سهام يا اوراق بهادار مذکور در قرارداد را به قيمت توافق شده بدون توجه به قيمت فعلی بازار از فروشنده اختيار معامله بخرد و يک قرارداد اختيار فروش نيز وقتی محقق می شود که صاحب حق اختيار،اوراق بهادار مذکور در قرارداد را به فروشنده قراداد اختيار معامله به قيمت توافق شده بفروشد

Exercise Notice:
اطلاعيه رسمی مبنی بر اينکه دارنده قرارداد اختيار معامله خواستار انجام معامله يعنی خريد يا فروش دارايی پايه به قيمت توافق شده می باشد

Exercise Price – Strike Price:
قيمت توافق شده-قيمتی که برای انجام يک قرارداد اختيارمعامله بر روی آن توافق شده است.ممکن است اين قيمت با قيمت روز بازار در زمان تحقق معامله متفاوت باشد ولی اين مسئله اهميت ندارد و معامله با قيمت توافق شده صورت می گيرد

Exotic:
ارز نا متعارف-ارزی که در معاملات ارز کمتر خريد و فروش می شود.معامله چنين ارزهايی مقرون به صرفه نيست چون ما به التفاوت نرخ خريد و فروش آن زياد است

Expansion:
توسعه،رشد-به هر گونه رشد و توسعه در فعاليت های اقتصادی اطلاق می شود.مثلآدر دوران بهبودی که به دنبال رکود اقتصادی می آيد، اقتصاد رو به رشد و توسعه می گذارد

Expiration Date:
تاريخ انقضاء
الف- قرارداد اختيار معامله:آخرين روزی که پس از آن ديگر نميتوان معامله را انجام داد
ب-اوراق قرضه:تاريخ سررسيد اوراق قرضه

Expiration Month:
ماهی که در آن تاريخ قرارداد منقضی می شود

Expiry Date:
تاريخ انقضاء-آخرين روز برای محقق کردن قرارداد اختيار معامله-آخرين روزی که صاحب قرارداد اختيار معامله می توانداز حق خود برای خريد يا فروش دارايی پايه استفاده کند

Exponentially Weighted Moving Average – EMA:
ميانگين متغير نمايی- برخلاف ميانگين متغير ساده که تاکيد يکسانی بر همه اطلاعات داده شده دارد، تاکيد ميانگين متغير نمايی بيشتر بر روی اطلاعات اخير و جديد تر است

Exposure:
امکانات خطر و ريسک-در معاملات ارزی به سود و ضرر احتمالی ناشی از نوسانات نرخ ارز گفته می شود

این پست چقدر مفید بود؟

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
اصطلاحات فارکس, لغت نامه تخصصی فارکس, لغت نامه فارکس, مفاهیم پایه بازار فارکس, مفاهیم فارکس
لغت نامه فارکس بر اساس حرف D
لغت نامه فارکس بر اساس حرف F

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.