لغت نامه فارکس بر اساس حرف O

0
لغت نامه فارکس بر اساس حرف O

کامل‌ترین اصطلاحات، مفاهیم و لغت نامه فارکس بر اساس حرف O

**

OCO One Cancels the Other Order
تعيين دو دستور همزمان به طوري که در صورت اجرايک دستور،دستور دیگر به طور خودکار کنسل شود ،فی المثل سرمايه گذاري که محدوديت مالي دارد ميتواند دستور انجام معامله اي را براي خريد سهام واوراق قرضه به طريق فوق بدهد.در اين صورت اگر بازار به گونه اي باشد که خريد سهام سودآور باشد،سهام خريداري ميشود و دستور خريد اوراق قرضه لغو ميگردد و بالعکس

OCR Official Cash Rate
نرخ بهره رسمی نيوزلند
نرخ بهره ای که بانک مرکزی استراليا تعيين می کند تا تورم را در آن حدی که طی توافقنامه ای بين وزير دارايی کشور و رئيس بانک مرکزی معين گرديده، نگاه دارد

Odd Lot
حجم معامله غير استاندارد

ODPM
Office of the Deputy Prime Minister UK
دفتر معاون نخست وزير

OECD Organization for Economic Cooperation and Development
سازمان توسعه و همکاري اقتصادي

Off Balance Sheet
خارج از تراز نامه-نوعی تهيه سرمايه و تامين مالی که ضرورت ندارد در ترازنامه شرکت ارائه گردد

Off Shore
به فعاليت هاي يک شرکت اقتصادي اطلاق مي گردد که گرچه از نظر مکاني در کشوري واقع است ولي فعاليت هايش با سيستم هاي مالي و اقتصادي آن کشورچندان ارتباطي ندارد.در برخي ممالک بانک اجازه فعاليت تجاري در بازار داخلي را ندارد و صرفا مجاز است با ديگر بانک هاي خارجي کار کند.به چنين بانکي واحد بانکي مخصوص انجام فعاليت هاي خارج از کشور گفته ميشود

Offer
قيمت پيشنهاد شده براي فروش جفت ارزي يا اوراق بهادار-نرخي که خريدار جفت ارزي بايد آن را بپردازد. اصطلاحات زير نيز به همين معني هستند
ask , ask price ,ask rate

Offer ask
قيمت پيشنهادي فروشنده براي فروش جفت ارزي

Official Reserve Assets Japan
دارايی های ذخيره رسمی که عبارت است از کل ثروت تحت کنترل بانک ژاپن.ژاپن دارای ذخاير بسيار هنگفتی از ارزهای خارجی است و در حال حاضر بزرگترين ذخيره ارزی دلار امريکا متعلق به اين کشور است لهذا هر گونه تغيير در اندوخته ارزی رسمی ژاپن می تواند منجر به تغييرات شديد عرضه يک ارز در بازار گردد و ساير بانک ها را وادار به انجام اقدامات مقتضی نمايد

official reserves
اندوخته هاي رسمي-اندوخته هاي طلا و ارز يک کشور که بانک مرکزي يا مقامات رسمي پولي نگهداري مي کنند

Offset
جبران،خنثی کردن-حذف يا کاهش يک معامله خريد يا فروش.برای انجام اين کاربايد تمام يا قسمتی از سهام خريداری شده را فروخت يا تمام يا قسمتی از سهام فروخته شده را خريد

Offsetting transaction
معامله خنثی کننده-تجارتی که به منظور لغو يا خنثی کردن تمام يا بخشی از ريسک بازار يک معامله انجام بگيرد

Offshore
به فعاليت های يک شرکت اقتصادی اطلاق می گردد که گرچه از نظر مکانی در کشوری واقع است ولی فعاليت هايش با سيستم های مالی و اقتصادی آن کشورچندان ارتباطی ندارد.در برخی ممالک بانک اجازه فعاليت تجاری در بازار داخلی را ندارد و صرفا مجاز است با ديگر بانک های خارجی کار کند.به چنين بانکی واحد بانکی مخصوص انجام فعاليت های خارج از کشور گفته ميشود

Old Lady
Old lady of Threadneedle Street
اصطلاحي براي ناميدن بانک مرکزي انگليس چون اداره مرکزي آن در خياباني به اين نام قرار دارد

One Cancels Other Order
وقتي که اجراي يک دستور به طور اتوماتيک دستور قبلي را کنسل کند.اصطلاحات زير نيز به همين مفهوم هستند

OCO One Cancels the Other
نامی است برای دو سفارش ، هنگامی که یک قسمت از این دو سفارش اجرا می شود و قسمت دیگر خود بخود لغو می شود

Open Market Operations
عملیات بانک مرکزی در بازار برای تاثیر گذاشتن بر نرخ بهره و تبادلات ارز

Open Order
دستور خرید یا فروشی که تا زمانی که اجرا یا لغو شود دارای اعتبار است

Option
اختيار معامله،اختيارخريد سهم
قراردادي که به طرف ديگر حق مي دهد-ولي او را ملزم نمي کند- که کالا يا اوراق بهاداري راظرف مدتي معين به قيمت توافق شده خريداري کند يا بفروشد

Option Premium
هزينه يا قيمت قرارداد اختيار معامله-قيمتی که خريدار اختيارمعامله برای عقد قرارداد و برخوردار شدن ازحق خريد يا فروش يک سهم به قيمت معين در تاريخ مشخص برخوردار شود
فرض كنيد در تاريخ 20/4/1384 قيمت هر سهم شركت ايران خودرو 700ر4 ريال، هزينه (صرف) يك برگه اوراق اختيار برای سررسيد 20/6/1384 معادل_ 220 ريال و قيمت توافق شده 910ر4 ريال باشد. در اين صورت، هزينه يا قيمت يك قرارداد 100 سهمی برابر با 000ر22 ريال خواهد بود

Option Class
گروه معاملات اختيار – همه معاملات اختياری که ازيک نوع هستند يعنی يا معامله اختيار خريد يا معامله اختيار فروش هستند و دارايی پايه آنها نيز يکسان است

Option Series
تمام قرارداد هايي که جزو يک گروه هستند و دارای قِيمت يکسان و تاريخ انقضاي يکسان ميباشند

Options
اختيار خريد و فروش-در معاملات بازار ارز به قراردادی گفته می شود که به موجب آن فرد حق می يابد که ارز معينی را به قيمت مشخص ظرف مدتی معين بخرد يا بفروشد

Order
دستور مشتري براي خريد يا فروش ارز

OTC Over the Counter
سهامی که به دليل عدم احراز شرايط لازم برای قرار گرفتن در ليست سهام ها نميتوان در بازار بورس آن را معامله کرد.در چنين مواردی دلالان و مشتريان مستقيما با يکديگر به مذاکره می پردازند و اين مذاکره از طريق تلفن و شبکه های کامپيوتری صورت ميگيرد

Out of the Money
زيان آور بودن قرارداد اختيار معامله-يک معامله اختيار خريد زمانی زيان آور است که قيمت توافق شده آن از قيمت دارايی پايه کمتر باشد و يک معامله اختيار فروش زمانی زيان آور است که قيمت توافق شده آن بيشتر از قيمت دارايی پايه باشد

Outperform
عملکرد برتر-داشتن عملکرد و بازدهی بالاتر از بازدهی يک شاخص معين .مثلآ زمانی يک سرمايه گذاری دارای عملکرد برتری از شاخص إس اند پی پانصد است که سود آن بيش از سود اين شاخص باشد

Output
محصول
الف-در توليد کارخانه ای=مقدار انرژی،کار،کالا يا خدماتی که در مدت زمان معين توسط يک ماشين، کارخانه، شرکت يا فرد توليد می گردد
ب-در عقد قرارداد=نتيجه ای که انتظار داريم يک پروژه يا يک پيمان کار به ما ارائه دهد

Over the Counter – OTC
معاملات خارج از بورس-بازاری که در آن معاملات توسط طرفین در خارج از بازار بورس و از طریق شبکه الکترونیکی و تلفن انجام می پذیردو معامله گران نقاط مختلف دنيا می توانند در آن شرکت جويند. بازار بازار ارز چنين بازاری است

Overall Household Spending
کل مصرف خانوار
ارزيابی مصرف کل خانوارها چه خانوارهايی که کار می کنند و حقوق می گيرند چه خانوارهايی که به کار اشتغال ندارند مانند خانوارهای بازنشسته،بيکار و غيره

Overbought
به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزايش بهای ارز بيش از ميزان معمول است و در نتيجه احتمال تغيير روند موقت-ريتريسمنت- زياد است

Overheated / Economy
اقتصاد دو آتشه-اقتصادی با نرخ رشد بسيار بالا که بر ظرفيت وتوان توليد فشار وارد می آورد و حاصل آن افزايش تورم و بالا رفتن نرخ های بهره است

Overnight Limit
حداکثر ميزان يک معامله خريد يا فروش که معامله گر می تواند به روز تجاری بعد منتقل کند

Overnight Position
به معامله فروش يا خريد جفت ارزی در پايان روز تجاری اطلاق می شود

Overnight trading
خريد و فروش ارز بين ساعات 9 شب تا 8 صبح به وقت محلي.در اين نوع معامله،معامله گر پوزيشني را در پايان روز تجاري به وقت محلي باز ميکند.در اين حالت گر چه بازار داخلي تعطيل است ولي بازار جهاني در حال فعاليت مي باشد.معاملهء انجام شده همان شب يا در ساعات اوليه صبح روز بعد انجام خواهد شد

Oversold
به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز با سرعتی بيش از ميزان معمول صورت گرفته و احتمال میرود تغيير روند صعودی رخ دهد

این پست چقدر مفید بود؟

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
اصطلاحات فارکس, لغت نامه تخصصی فارکس, لغت نامه فارکس, مفاهیم پایه بازار فارکس, مفاهیم فارکس
لغت نامه فارکس بر اساس حرف N
لغت نامه فارکس بر اساس حرف P

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.